Historikk

Lagkamp for tollere

(Endret før TLK 2008, 2010 og senest 2012)

Historikk

For å få flere til å begynne og jobbe aktivt med sine tollere, kom Raserådet i 2007 med et forslag om å få i gang en lagkamp. Trøndertollerne var positive til å ta på seg første års arrangement, og Tone Noem som på den tiden satt i Raserådet, var med på utformingen av reglene. Målsettingen var å få med så mange som mulig og det var viktig at dette ble et inkluderende arrangement. Gjeldende regelverk er i utgangspunktet gått ut fra de svenske reglene, men tilpasset norske forhold.

 

Ansvarlig arrangør

Raseråd toller er av styret i NRK gitt fullmakt til å fastsette reglene for lagkampen, likeså forestå evaluering etter arrangementet og forandre/fastsette nye regler når nødvendig. Hvem som er arrangør byttes på mellom regionene/aktivitetsgruppene fra år til år og Raserådet forespør foran hvert år.

 

Målsetting

Lagkampens hovedformål er å få flere til å begynne og jobbe aktivt med sine tollere! Arrangementet er ment å være en rekrutterende og engasjerende arena hvor nykommere og erfarne tollerførere kan møtes til vennskapelig jaktaktivitet. Det kjempes om hvor Gullanda skal bo det neste året.

Økonomisk bør arrangementet drives i 0. Et svakt overskudd brukes til rekrutterende fellearrangement i arrangørens region.

 

Hvem kan være med?

I utgangspunktet stilles det med regionslag (dette gir felles aktivitet og treningsarena i forkant), men i enkelte distrikter er det vanskelig å få til og Lagkampen er derfor åpen for blanda lag. Det ses på som en viktigere målsetting at flest mulig skal kunne delta, fremfor at det blir en ren regionskamp.

Det er ikke tillatt med rene kennellag. Minst en hund må være fra en annen oppdretter.

Årets arrangør etter sammen enkeltpåmeldinger til lag. Så fremt det er mulig, anbefaler vi at det i alle fall er en erfaren hund/fører på hvert lag.

Hvert lag består av 4 hunder og 4 førere. Det er ikke tillatt å bytte hund underveis eller føre flere hunder på samme lag, men fører kan stille med to hunder på to forskjellige lag.

 

Generelt

Lagkampen skal foregå med dummyer. Det skal ikke være skudd, av hensyn til uerfarne hunder. Hundene skal være fylt 9 mnd før deltagelse, oppad ingen begrensning. Tisper med løpetid kan ikke delta.

Momentene bør legges opp slik at de blir publikumsvennlige da dette også er rekrutterende.

Det stilles ikke krav om avlevering i hånd, men kun om å få dummyen over en forhåndsbestemt linje.

 

Premier

Vandrepremie til beste regionslag (Gullanda).

Premie til beste lag.

Øvrige premieringer til eksempelvis dommerens favoritt, beste søkshund og lignende, er opp til hver enkelt arrangør å fastsette hvor mange som deles ut og til hvem. Men Raserådet anbefaler at det ikke blir satt opp for mange premier.

 

Evaluering

Raserådet foretar en evaluering etter hvert års lagkamp. Innspill fra arrangørene og andre aktører er viktig for å få til et regelverk som fungerer for det ståstedet de norske tollerne befinner seg på, og at vi oppnår målsettingen om flere tollere i arbeid.

Nyeste kommentarer